REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

 1. Miniejszy REGULAMIN (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez Mateusza Kojzarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DYNAMIC MATEUSZ KOJZAREK ul.Dworcowa 28 ,43-211Piasek NIP 6381648131,REGON 241928400, jako Wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów . Miniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu pojazdu .W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są postanowieniami Umowy.
 2. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważne Prawo Jazdy i Dowód Osobisty(obcokrajowcy ważny Paszport).Wymogi wskazane w miniejszym punkcie obowiązują przez cały czas trwania umowy W razie stwierdzenia niespełnienia przez najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji Najemca wymogów wskazanych w miniejszym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i bez zachowania formy pisemnej.
 3. Najemcą może zostać także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną,spełniającą kryteria z pkt.2.Regulaminu
 4. Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę,lub/i osoby upoważnione pisemnie przez Wynajmującego spełniające wymogi z pkt.2 oraz wpisane do Umowy Wynajmu w punkcie „drugi kierowca”.
 5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazanie Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem.udzielenie upoważnienia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
 6. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia,aby osoba kierująca pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem-wymaganym przez polskie prawo.
 7. W razie udostępnienia przez Najemce wynajętego pojazdu osobie trzeciej lub nie wskazanej w Umowie jako jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący ,Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł netto ,oraz poniesienia wszelkich kosztów w przypadku ewentualnych szkód poniesionych przez Wynajmującego, wynikające z nieuprawnionego użyczenia pojazdu .
 8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub/i Umowy Najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
 9. Ilekroć w Umowie Najmu lub/i Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją pojazdu, obowiązki te obciążają także każdą osobę kierującą pojazdem Najemca zobowiązany jest zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone,zagubione pozostawione w przedmiocie najmu,jakiejkolwiek opłaty(w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem podmiotu najmu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę, lub osobę kierująca podmiotem najmu w okresie najmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wykroczenia drogowe,wynikające z Kodeksu o Ruchu Drogowym.
  O ile zajdzie taka potrzeba Wynajmujący przekaże Policji lub uprawnionym organom dane osobowe Najemcy.
 11. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w Umowie najmu ,chyba że strony postanowią inaczej.
 12. W wypadku,jeśli Wynajmujący poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu
  terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn powiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią terminie przekazania pojazdu.
 13. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną Wynajmujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa kaucję.
 14. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez organa do tego powołane.
 15. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Umowy Najmu zaakceptowania Regulaminu oraz podpisania protokołu wydania pojazdu.
 16. W czasie użytkowania Najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego-prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu. Polisa OC,umowa najmu samochodu,
  2. zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą-każdorazowo zamykanie pojazdu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków
  3. wykonanie własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu-sprawdzenie i uzupełnienie oleju w silniku,płynu chłodzącego, płynu hamulcowego,płynu do spryskiwaczy,sprawdzenie stanu ogumienia i ciśnienia w oponach działania wszystkich świateł.
  4. stosowanie w pojeździe rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika,nie stosować biopaliw,paragony lub faktury zakupu paliwa do wglądu Wynajmującemu.
  5. utrzymanie pojazdu w należytej czystości.
 17. Przemieszczanie wynajętego pojazdu za granicę RP wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami RP oraz może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym ,bez zachowania formy pisemnej.
 18. Przemieszczenie pojazdu jest bezwzględnie zakazane do następujących terytoriów-
  – wszystkie kraje pozaeuropejskie
  – Rosja oraz wszystkie kraje powstałe z b. republik z ZSRR
  --Albania
  --Bośnia i Hercegowina
  --Czarnogóra
  --Kosowo
  --Macedonia
  --Serbia
  --Turcja
  --Rumunia
  --Bułgaria
 19. W szczególności zabrania się;
  1. holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem
  2. przekraczanie dopuszczalnej ładowności
  3. palenie tytoniu w samochodzie
  4. dokonywanie w wynajętym pojeździe przeróbek, czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w punkcie a lub c lub d .Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 zł netto za cały okres najmu .W przypadku wprowadzenia zmian w wynajętym pojeździe Najemca obciążony zostanie kosztami przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
  5. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,narkotyków,lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości
  6. przekraczanie dopuszczalnej prędkości
  7. przewożenie materiałów żrących,brudzących, o ostrych krawędziach lub mogących powodować korozję , zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów pojazdu, oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione prawem.
 20. Wynajmujący lub osoby przez niego uprawnione mają prawo do kontrolowania najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 21. Czynsz za wynajem naliczany jest za całą dobę .Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 1 godziny ponad wynikający z umowy powoduje naliczenie odpłatności za kolejną dobę najmu.
 22. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki z dnia zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 23. Najemca rezerwuje pojazd przez wpłacenie na konto Wynajmującego zadatek w wysokości ustalonej z Wynajmującym lub wpłaceniu zadatku osobiście Wynajmującego.
 24. Przy podpisywaniu Umowy najmu pobierana jest kaucja w wysokości zależnej od wynajętego pojazdu( 1000 zł busy 9 osobowe, 500 zł samochody osobowe) która jest zwrotna po oddaniu pojazdu we właściwym czasie i stanie.
 25. Opłata za najem w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie okresu najmu powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie najmu. W przypadku braku zapłaty czynszu Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty czynszu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej oraz obciążyć Najemce odsetkami maksymalnymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
 26. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.
 27. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w przypadkach przewidzianych w miniejszym Regulaminie a także gdy Najemca narusza istotne postanowienia umowy lub Regulaminu, a w szczególności gdy użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 28. Umowa najmu ulega rozwiązaniu w wypadku utraty pojazdu.
 29. Najemca jest zobowiązany najpóźniej z chwilą zakończenia obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego w umowie miejsca. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i nie zwrócenia pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i będzie niezwłocznie zgłoszone przez Wynajmującego organom ścigania .W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca wskazanego w umowie,w terminie nie dłuższym niż 12 godzin.. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w innym miejscu niż to , które zostało ustalone w umowie najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do w/w ustalonego między stronami miejsca..Samowolne przedłużenie najmu o ponad 60 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę.
 30. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu , kluczyków,polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy, oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu.
 31. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca .Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki ustalonej w cenniku miniejszego Regulaminu..Najemca wynajmuje pojazd czysty,sprawny, i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie. Wypożyczający nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony pojazd..
 32. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez \wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami;
  1. braków w wyposażeniu pojazdu lu b jego części opisanych w protokole przekazania pojazdu,oraz odszkodowanie za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy
  3. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 33. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utraty dokumentów.
 34. W wypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i kluczyków pojazdu lub/i polisy Najemca zostanie obciążony opłatami wymienionymi w Regulaminie.
 35. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienie Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniu km podanych na protokóle przekazania pojazdu (tolerancja 500km), w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
 36. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek,przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu na koszt Wynajmującego, bez bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego pojazdu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej uszkodzenia.
 37. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca i zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz do złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 38. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i brakiem winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami
 39. W razie wypadku drogowego lub stłuczki,Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie nie później niż do 12 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowania jazdy do skontaktowaniem się z Wynajmującym TELEFON 784 045 714 lub 734 700 900 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
 40. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania si e z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji. W przypadku kradzieży pojazdu z winy Najemcy(szczególności niezabezpieczenia pojazdu tj.nie zamknięcia pojazdu .Wynajmujący jest upoważniony do zatrzymania całości uiszczonej kaucji,co nie wyklucza dochodzenia od Najemcy naprawienia szkody przewyższającej wysokości wpłaconej kaucji. W wypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia pojazdu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień trwania naprawy.
 41. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia pojazdu, wypadku, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 42. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż24 godziny,w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Udostępnienie pojazdu zastępczego w miarę możliwości nie nastąpi w razie;
  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub/i kluczyków od pojazdu-sprawdzenie
  2. unieruchomienie pojazdu poza terytorium RP
 43. Pojazd posiada ubezpieczenie OC. NW, ASISTANS HOLOWANIE pojazdu do 800 km., Zielona Karta.
 44. Z ustaleń powyższych , w wypadku jeśli likwidacja szkody w wynajmowanym pojeździe nie zostanie dokonana z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, lub też nie została pokryta przez sprawcę szkody, Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkody.
 45. Pojazd jest monitorowany całodobowo przez .GPS
 46. Cennik opłat w związku ze zdarzeniem im kary umowne-ceny podane w złotówkach i są kwotami netto,do wskazanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
  1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej,tablicy rejestracyjnej,naklejki rejestracyjnej na szybie -500 zł za każdą brakującą rzecz.
  2. za każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem zagubionych lub zniszczonych rzeczy( a,c ,d,e,r,s).-100zł.
  3. brak kluczyka bez pilota centralnego zamka- 300 zł.
  4. brak kluczyka z pilotem centralnego zamka-500 zł
  5. utrata lub zniszczenie pilota do alarmu-200 zł.
  6. brak kołpaka nieoryginalnego -50 zł
  7. brak kołpaka oryginalnego-100 zł
  8. brak panelu do radia 300 zł.
  9. uzupełnienie brakującego paliwa wg cennika BP+50 zł. opłata manipulacyjna.
  10. demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonania innych przeróbek cz zmian bez zgody Wynajmującego 500 zł.
  11. brak części wyposażenia pojazdu nie wymienionych w cenniku- opłata wg cennika producenta +30% -opłata manipulacyjna
  12. palenie tytoniu w pojeździe-300 zł kara umowna
  13. holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem -500 zł.
  14. udostępnienie pojazdu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem -5000 zł.-kara umowna
  15. niedozwolone przemieszczanie pojazdem poza granice RP – 500 zł. Za każdą dobę pobytu pojazdu za granicą.-kara umowna
  16. zwłoka w zwrocie pojazdu -200 zł. za każdą dobę
  17. uszkodzenie szyb, lusterek, opon ,felg,reflektorów, drobne uszkodzenia elementów karoserii,zderzaków, anteny,oraz innych nie wymienionych -opłata wg cennika producenta (części oryginalne) +30% marża-opłata manipulacyjna
  18. uszkodzenie silnika poprzez np. tankowanie paliwa złej jakości lub nieodpowiedniego do danego pojazdu oraz uszkodzenie innych elementów mechanicznych pojazdu z winy Najemcy opłata wg cennika producenta ( części oryginalne)+marża 30%-opłata manipulacyjna
  19. zarejestrowanie przez moduł GPS przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika(zakres obrotów silnika w polu czerwonym)-1000 zł. Kara umowna
  20. opłata za udostępnienie informacji organom ścigania o kierującym pojazdem w związku z popełnieniem wykroczenia-50 zł.
 47. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz
  potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania
  pojazdu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi .

CENY stawek dobowych za wypożyczenie pojazdu.-
-bus 9 osobowy -200 zł sezon- poza sezonem 170 zł
- samochód osobowy -od 50 zł. Do 100 zł

KAUCJA za bus 9 osobowy 1000 zł
KAUCJA za samochód osobowy 500 zł.